Google+ Followers

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาระหน้าที่ ภารกิจของมหาวิทยาลัย Missions of a university

มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะระบุภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ในกฏหมายจัดตั้งสถาบันของตน ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการระบุภาระหน้าที่ไว้ในมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาสินธุ์ พ.ศ. 2558 10 ประการ ดังนี้

"มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(๑) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ (To produce graduates who possess knowledge and technical ability as well as occupational skills and ability to think rationally having morality and ethics and learning desires)

(๒) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา (To provide occupational education both at the undergraduate and graduate levels)

(๓) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนําความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจัย การประยุกต์และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน (To continuously build up and develop bodies of knowledge  and applied the knowledge in local community and national development including neighboring countries emphasizing researches, applies and integrates local wisdom with technologies for strong, peaceful, and sustainable communities and society as a whole)

(๔) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง (To promote, apply and develop higher technical and occupational knowledge)

(๕) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนา ศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชนี้นำทางเลือกที่ดแก่ชุมชนและสังคม 

(To provide technical and occupational services, transfer  knowledge and technologies which are appropriate for the improvement of community potential in production and services, including giving assistance to the community and society in identifying better alternatives)
 .
(๖) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ(Conserve and support religious, arts, and cultural activities; promote and support sports and entertainment activities)

(๗) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบัน และหน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (To promote and develop cooperative networks in the fields of education,research and services with other institutions and other organizations at national and international levels)

(๘) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียง เป็นสําคัญ. (To provide education emphasizing for people in the vicinity of the university and neighboring countries) 
(๙) ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน (To participate in community development and providing education and training that address local  needs and build as well as strengthen community knowledge and uphold local wisdoms with an intention to build creative arts that foster sustainable development for the general public).

(๑๐) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน (To build a participative, balanced,and sustainable resource and environment management in communities so that members can have more  benefits  without destroying a harmonious ecology).

กล่าวโดยย่อ ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีจุดเน้นที่ 10 เรื่อง คือ

1) การผลิตบัณฑิต (Production)ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ 
2) การจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ (Supporting productions by means of providing capable human resources aka manpower necessary for any field of production) ทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา 
3) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนําความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา (Building Bodies of knowledge integral to sectors of economic activities)
 4) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง (Develop and apply advanced technical and occupational knowledge ) 
5)ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ (Providing technical and occupational services)
6) ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ (Promoting religious,arts,cultural,and entertainment activities )
7) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการ (Networking  and working the educational networks ) 
8) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียง เป็นสําคัญ(Providing education for community and regional development) 

9) ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการ และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง (Taking part in local development and support the needs for  community competitive advantage )

10) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (Building better community participation in environmental conservation and sustainable development )
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สโมสรไลออนส์สากลก้าวสู่ศตวรรษใหม่โดยเน้นหนักให้บริการสี่ด้านหลัก

We Serve 
เรา Lions Clubs International ให้บริการมานานจนจะครบร้อยปีและก้าวขึ้น ศตวรรษใหม่แล้ว ในวาระสำคัญ Centennial  นี้ เรามีจุดเน้นในการบริการอยูที่สี่ด้านดังต่อไปนี้
ด้านที่หนึ่ง 
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Protecting our ENVIRONMENT

ด้านที่สอง 
บรรเทาความหิวโหย Relieving the HUNGER

ด้านที่สาม 
ให้การมองเห็นผ่านดวงตา Sharing the VISION

ด้านที่สี่ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน Engaging our YOUTH

ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ สโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ จะทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันไลออนส์สากลประจำปี 2559 โดยจะเน้นเรื่อง
 "สายตา การมองเห็น "
โดยขอความร่วมมือจากสมาชิก และผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลที่ท่านรู้จัก นับถือ ร่วมกันบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจกตา ของ รพ.กาฬสินธุ์. ดวงตา คู่ละ. 2,000.- บาท ตาข้างเดียวดวงตาละ 1,000.- บาท  การทำบุญบริจาคแก่ผู้มีสายตาที่มองไม่ค่อยเห็นเป็นกุศลอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณมายังสมาชิกผู้ใจบุญทุกท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. L อัญชลี.              10,000.
2. L คิม.                     4,000.-
3. L จิราพร                 4,000.-
4. L พัชมน.                 2,000.-
5. L กอบกุลและ น้องลี่   6,000.-
6. L วัชรี.                    4,000.-
7.L. ทองเพ็ชร              2,000.-
8. L. ดร.ประสิทธิ์          2,000.-
9. L  กันยามาส             2,000
10. L เกตน์สิรี               2,000
11 L อรพิณ.                 2,000
12  L  นุกูล                   2,000
13. L นิรันดร.               2,000 
14....
ท่านผู้ใจบุญจะร่วมบริจาค ขอความกรุณาลงชื่อตามจิตศรัทธา บุญกุศลที่ทำครั้งนี้ ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย มีความสุขยิ่งๆตลอดไป
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ