Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559  นาย ธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. แถลงเวลา16.20 น. ว่า กกต.มีมติ ให้ออก ประกาศ กกต. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติฯ
โดยมีข้อกำหนดสิ่งที่ประชาชนทำได้ 6 ข้อ
และทำไม่ได้ 8 ข้อสิ่งที่ประชาชนทำได้ มีดังนี้

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างครบถ้วนจากเว็ปไซต์หรือสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของตน

2.แสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

3..แสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่กำกวมอันอาจทำให้บุคคลอื่นเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง

4.การนำเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบุคคลนั้น ควรตรวจสอบความถูกต้องและแสดงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย

5.การสัมภาษณ์่ผ่านสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตน

6.การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นพร้อมแสดงเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนในเว็ปไซต์และสื่ออิเลกทรอนิกส์หรือการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ส่วนที่ทำไม่ได้ 8 ข้อ ประกอบด้วยท่านที่ประสงค์รายละเอียดในเว็ปไซต์ กกต. โปรดติดตามลิงค์ด้านล่างครับ

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ก็ต้องสู้อย่างมีหลัก

การสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันต้องสู้อย่างมีหลักการ โดยต้องดำเนินกลยุทธ์ 12 ด้าน

 12 pillars of competitiveness:

1.Institutions (สถาบัน)

2.Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐาน)

3.Macroeconomic environment (บรรยากาศของเศรษฐกิจมหภาค)

4.Health and primary education (การสาธารณสุขและการศึกษาระดับพื้นฐาน)

5.Higher education and training (การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม)

6.Goods market efficiency (สร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดสินค้า)

 7.Labor market efficiency (ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน)

8.Financial market development (พัฒนาตลาดเงิน)

9.Technological readiness (ความพร้อมด้านเทคโนโลยี)

10.Market size (การพัฒนาขนาดของตลาด)

 11.Business sophistication (การสร้างความงดงามของธุรกิจ)

12.Innovation (การสร้างนวัตกรรมใหม่)