Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

20 ประเทศที่จัดการศึกษาได้ดีเลิศ

ตัวชี้วัดว่าประเทศใด จัดการศึกษาได้ดีเลิศนี้
 เราจะดูกันว่าเขาชี้ ลงไปที่เรื่องใดบ้าง จากนั้น ทำการวัดเรื่องนั้นๆ กันเลย

โดยตกลงกันว่าว่าเรื่องหรือประเด็นที่จะทำการวัดและประเมินคืออะไร และ
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการวัด ต่อจากนั้นจึงลงมือวัด

สุดท้ายก็เอาผลการวัดหรือสิ่งที่วัดได้มาประเมิณ
โดยวิธีเปรียบเทียบค่าที่วัดได้กับเกณฑ์มาตรฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น