Google+ Followers

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559  นาย ธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. แถลงเวลา16.20 น. ว่า กกต.มีมติ ให้ออก ประกาศ กกต. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติฯ
โดยมีข้อกำหนดสิ่งที่ประชาชนทำได้ 6 ข้อ
และทำไม่ได้ 8 ข้อสิ่งที่ประชาชนทำได้ มีดังนี้

1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างครบถ้วนจากเว็ปไซต์หรือสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของตน

2.แสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ

3..แสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่มีความชัดเจนไม่กำกวมอันอาจทำให้บุคคลอื่นเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง

4.การนำเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการเพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบุคคลนั้น ควรตรวจสอบความถูกต้องและแสดงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย

5.การสัมภาษณ์่ผ่านสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตน

6.การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นพร้อมแสดงเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนในเว็ปไซต์และสื่ออิเลกทรอนิกส์หรือการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ส่วนที่ทำไม่ได้ 8 ข้อ ประกอบด้วยท่านที่ประสงค์รายละเอียดในเว็ปไซต์ กกต. โปรดติดตามลิงค์ด้านล่างครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น