Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยนั้นมีมากถึง 19 ข้อครับ
เท่าที่ผมทำการศึกษากฏหมายดูพบว่า มาตรา ๑๙ ของพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า
"สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
อํานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึง 
() วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
() ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัย และอาจมอบหมายให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ สําหรับส่วนราชการนั้นได้
ฯลฯ
(๑๘) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจ มอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้
(๑๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ "

จากอำนาจหน้าที่ทั้ง 19 ข้อนี้ กล่าวได้ว่าสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ (Authority or duty and responsibility ) ควบคุมดูแล (control and supervise) กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมขอจำแนกอำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารแบบง่ายๆตามตัวอักษรย่อ PA-POSDCORB ดังต่อไปนี้นะครับท่าน

1) อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา (policy formulation and development planning) อำนาจหน้าที่ข้อนี้เป็นเรื่อง Policy and development planning เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (ตามมาตรา 6)

2) การออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ (directing)ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น รวมทั้งอาจมอบอำนาจให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ออกระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศนั้นก็ได้ อำนาจหน้าที่ข้อนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายคือหาทางให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปได้อย่างราบรื่นนั่นเอง (Policy Implementation)

3) การจัดองค์กร (organization)ของมหาวิทยาลัย กล่าวคือจะจัดองค์กรใหม่อย่างไรหรือไม่ หรือที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมแก่ภารกิจแล้ว

4) การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร (curriculum design and approval taking into consideration standards set up by the Council for Higher Education-directing) ในทางวิชาการเราพบว่าคณะต่างๆของแต่ละมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาหลายสาขา แต่ละสาขาต่างก็มีหลักสูตร และแต่ละหลักสูตรมีเนื้อหา สาระอย่างไร มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร สิ่งเหล่านี้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

5) พิจารณาอนุมัติการรับหน่วยงานการศึกษาอื่นเข้ามารวมกับมหาวิทยาลัยของตน (Power to approve the merging of other institutions with Kalasin University-coordinating and directing)

6) การอนุมัติการทำวิจัยหรือร่วมปฏิบัติการทางวิชาการใดๆกับมหาวิทยาลัยอื่น รวมทั้งการยกเลิกการร่วมปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย (Approval of coordinated projects with other institutions-coordinating and directing)

7) อนุมัติปริญญาระดับต่างๆ(Approval of various categories of diploma and certificates-directing)

8)พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พิเศษ (Staffing)

9) แต่งตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ(Staffing)

10) แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการคณบดีผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนราชการ(Staffing)

11) การกำกับมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (Controlling of educational standard and quality assurance - controlling and reporting)

12) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี (Follow up and evaluate University and Rector performance-controlling and reporting)

13) การออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการคลัง การจัดหารายได้และ (Issuing of financial, administrative rules and regulations, the obtaining of income and amenities from University property-budgeting)

14) การออกข้อบังคับและระเบียบเพื่อระดมทุนและทรัพยากร (Issuing of standards and regulations concerning fund raising and resources utilization including the setting up and the management of such funds for the development of community education-directing)

15) การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายได้ของมหาวิทยาลัย (Approval of expenditures from the university incomes in the annual budget).

16) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย (Take actions on personnel administration of the school staffers according to the authorities that the council for higher education assigns to the University council-staffing)

17) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (Appointments of a committee,sub-committee or a person to carry out a study and propose viewpoints on a particular issue or a sign such the body with a task pertaining to the council to complete in the name of the board -directing)

18) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้อธิการบดีปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยได้ (To review and give recommendations on university activities proposed by the Rector and delegate authority to the Rector to carry out a particular activity under the duty and responsibility of the council -directing)

19) หน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ "
 (Other duties related to university affairs which do not belong to a certain body-miscellaneous).
จากการจัดกลุ่มอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยฯตามหลักการบริหารแบบกว้างๆเช่นนี้
ก็จะทำให้เรามองเห็นว่าสภามีหน้าที่บริหารด้านใดบ้าง
ส่วนการใช้เทคนิคการบริหารให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการตามหลักการบริหารและเทคนิครวมทั้งเครื่องมือการบริหาร(tools)สมัยใหม่ต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น