Google+ Followers

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะของการศึกษาที่ดี ตอนที่ 2

ผมเคยเขียนถึงลักษณะของการศึกษาที่ดีไว้ครั้งหนึ่งแล้วครับดังปรากฏในลิงค์นี้ />http://phulaenchangisan.blogspot.com/2016/09/blog-post.html แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอยู่อีก 
ตามที่คุณอนันต์ฯ กล่าวไว้ว่า 
ครอบครัวเป็นสถานฝึกนิสัยที่ดีนั้น ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ทั้งนี้เพราะลักษณะนิสัยที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องมีการปลูกฝังครับ และการปลูกฝัง การอบรมบ่มนิสัยที่ดี ต้องเริ่มตั้งแต่เกิด และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกกับพ่อแม่โดยเฉพาะระหว่าลูกชายกับบิดาก็เป็นตัวกำหนดว่าเด็กจะมีลักษณะนิสัยที่มั่นคง ไม่เป็นเด็กที่มีปัญหาในอนาคตครับ เรื่องนี้มีผลการวิจัยของ Travis Hirschi ในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น