Google+ Followers

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

การบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบริหารหลักสูตรอย่างไร?

คำถามนี้ตอบอย่างกว้างๆได้ด้วยการอธิบายประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร!

วันนี้ เพื่อที่จะทราบว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินุธ์มีวิธีการบริหารหลักสูตรอย่างไร ผมจึงขอนำเสนอ ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เริ่อง การบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้ ครับ


การบริหารหลักสูตรตามประกาศนี้ ประกอบด้วยการจัดองค์กรและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดองค์กรการบริหารหลักสูตร เป็นสอง ระดับ คือ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรนั้น มีสามด้าน คือ 
1) ด้านการบริหาร 
2) ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอน


โดยประกาศฉบับนี้จำแนกรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญาตรี เป็น 7 ประการ 
ส่วนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีหน้าที่ 13 ประการ

รายละเอียดปรากฏตามลิงคฺ์ต่อไปนี้ครับจากที่ผมกล่าวมานี้ ประกอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอีกสามประการ ได้แก่
1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
3) แนวทางการบริหารเกณฑ์ทาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

จะเห็นได้ว่าการบริหารหลักสูตรจะต้องอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขับเคลื่อนหลักสูตรหลายประการมาก ดังได้นำเสนอมานี้

ข้อห่วงใยของผมเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรจึงได้แก่ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนหลักสูตรในระดับคณะต่างๆครับ 
ผมมีความคิดเห็นว่าบรรดาอาจารย์ที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องมีความรอบรู้ ริเริ่ม รวดเร็ว และลงมือให้ทันต่อความเปลียนแปลงของวงวิชาการด้วย

สวัสดีครับ!!!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น