Google+ Followers

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รู้เวทนาในเวทนา

เช้านี้เราสวดมนต์ทำวัดเช้า โดยเมื่อจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยแล้ว เราตรงเข้าสู่บทอานาปานสติ คือการพิจารณาเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรม
ในส่วนเรื่อง เห็นเวทนาในเวทนา มีความหมายอย่างไรนั้น คำสาธยายต่อไปนี้อาจช่วยทำให้ท่านมองเห็นเวทนาในเวทนา คือมีความเข้าใจว่าเวทนาเป็นอย่างไร และเมื่อลงมือปฏิบัติอานาปานสติก็จะได้รับประสบการณ์ในส่วนเวทนาครับ
ข้อความเป็นอย่างนี้ครับ
"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสำเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้
ปีติ หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติ หายใจเข้า สำเหนียกอยู่ ว่าเรา
จักเป็นผู้กำหนดรู้สุข หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุข หายใจเข้า สำเหนียก
อยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตสังขาร หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้
จิตสังขาร หายใจเข้า สำเหนียกอยู่ ว่าเราจักระงับจิตสังขาร หายใจออก
ว่าเราจักระงับจิตสังขาร หายใจเข้า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่า
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติ กำจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได้อยู่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออก
ลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้ ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่ง ในพวกเวทนา 
เพราะฉะนั้นแล
ในสมัยนั้น ภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา มีความเพียร รู้สึกตัว
มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่"
จะเห็นได้ว่าปิติ สุข เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ เรียกชื่อรวมๆกันว่าเวทนา เช่นสุขเวทนา ทุกขเวทนา นั่นเอง
สำหรับท่านที่ประสงค์รายละเอียดของอานาปานสติฉบับยาวอย่างเต็มๆ เชิญอ่านเพิ่มเติมได้ในลิงค์ต่อไปนี้ครับ
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=14&A=3924&Z=4181
นอกจากนี้ยังหาอ่านตัวบทและคำแปลของอานาปานสติสูตรได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ

หนังสือเล่มนี้มูลนิธิปัญญาประทึป 
พิมพ์แจกเป็นธรรมทานครับ
www.panyaprateep.com,
www.thawsischool.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น